Voor andere verzoeken kunt u hier contact met ons opnemen:

Contact

Gebruiksvoorwaarden

Upper Polygon
Lower Polygone

Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Gebruik onze website alleen als u akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze website is ontworpen en wordt beheerd door Merz Therapeutics GmbH (hierna Merz genoemd). We behouden ons het recht voor om het gebruik van de website te beëindigen of deze website of onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, onze Algemene Voorwaarden en onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Daarom vragen wij u om, telkens wanneer u deze website bezoekt, de voorwaarden opnieuw te raadplegen en kennis te nemen van eventuele wijzigingen of veranderingen die zijn aangebracht.

Copyright

Alle details, documenten en afbeeldingen op deze website zijn exclusief eigendom van Merz. De informatie mag worden gebruikt op voorwaarde dat op alle kopieën wordt vermeld dat het copyright bij Merz berust, dat de informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt en niet commercieel te gelde wordt gemaakt, dat de informatie op geen enkele wijze wordt gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken

Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van Merz, tenzij anders vermeld of op een andere manier herkenbaar als rechten van derden. Het ongeoorloofde gebruik van deze merken of ander materiaal is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het auteursrecht, merkrecht of andere beschermde rechten.

Adviezen of meningen van deskundigen

Als nuttige bron van informatie voor onze bezoekers kan deze website adviezen of meningen van deskundigen bevatten. De informatie op deze website die als deskundigenadvies is geïdentificeerd of die vanaf deze website via een hyperlink wordt opgeroepen, geeft de mening van de desbetreffende deskundigen weer, die niet noodzakelijk overstemt met deze van Merz.

Beperkte aansprakelijkheid

Merz heeft de gedetailleerde informatie op deze website naar beste weten en overtuiging samengesteld op basis van interne en externe bronnen, met inachtneming van de nodige professionele zorgvuldigheid. We streven ernaar dit aanbod aan informatie voortdurend uit te breiden en te updaten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om Merz en haar producten en diensten voor te stellen. Er worden echter geen garanties – impliciet of expliciet – gegeven ten aanzien van de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die de website bevat. Denk eraan dat deze informatie inmiddels verouderd kan zijn, hoewel ze accuraat was op de dag van haar publicatie. We raden u daarom aan om alle informatie die u op deze website vindt, te controleren voordat u haar gebruikt. Advies dat op deze website wordt gegeven, ontslaat u niet van uw plicht om uw eigen controles uit te voeren. Indien u advies of aanwijzingen nodig heeft met betrekking tot onze producten of diensten, dient u ons direct te contacteren. De gebruikers van deze website verklaren dat zij ermee instemmen de website en haar inhoud op eigen risico te bezoeken en te gebruiken. Noch Merz noch derden die betrokken zijn bij het opstellen, ontwerpen of publiceren van deze website, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade of verwondingen die voortvloeien uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang of uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u vertrouwt op de informatie op deze website.

Websites van externe bedrijven/links

Deze website bevat links/verwijzingen naar websites van derden. Het plaatsen van deze links betekent echter niet dat Merz instemt met hun inhoud. Merz is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de inhoud van die websites noch voor schade of verwondingen die u zou lijden door ze te raadplegen. Merz garandeert in geen geval de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt op de pagina’s die aan onze website gelinkt zijn. Links naar andere websites worden uitsluitend gemakshalve aan de websitegebruikers verstrekt. De gebruikers bezoeken deze websites op eigen risico. De gebruikers dienen zich in geen geval te beperken tot de gelinkte pagina’s.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en geüpdatet door Merz in Frankfurt, Duitsland. Ze is bedoeld voor internationaal gebruik. Merz garandeert echter niet dat de details op deze website wereldwijd correct zijn en in het bijzonder dat producten en diensten overal ter wereld in dezelfde verschijningsvorm, in dezelfde formaten of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn. Indien u deze website opent of inhoud ervan downloadt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de plaatselijk geldende wetgeving.
De verpakking, de verpakkingsgrootte, de belettering en/of de markeringen van de producten die op deze website worden vermeld, kunnen variëren van land tot land.

Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot deze website of haar gebruik zijn onderworpen aan de interpretatie van de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht, het Verdrag van Den Haag van 1 juli 1964 houdende een eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken en het VN-Verdrag van 11 april 1980.